strona główna - artykuły

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli wartość twojej nieruchomości wzrośnie -może czekać Cię przykra niespodzianka
-będziesz musiał zapłacić na rzecz gminy na terenie ,której posiadasz nieruchomość tzw. opłatę adiacencką.
Z opłatami adicenckimi możemy mieć do czynienia w trzech przypadkach:

Po pierwsze:
-gdy nieruchomość leży na obszarze objetym scaleniem i ponownym podziałem
na działki gruntu.Scalenie oznacza rewolucję w dotychczas istniejacym układzie granic.
Np. na pewnym obszarze mamy długie i wąskie działki,to w trakcie tej procedury można zlikwidować ten niewygodny podział i utworzyć nowe kształtne działki
o odpowiedniej proporcji boków i wydzielić nowe drogi dojazdowe.
Poprawia się więc struktura zagospodarowania terenu i wzrasta jego wartość.
O tym czy będzie przeprowadzona taka procedura decyduje Rada Gminy podejmując uchwałę. Sposób podziału na nowe działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Każdy z właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości otrzymuje nowe działki których powierzchnia jest równa powierzchni
posiadanych przez niego do tej pory nieruchomości, pomniejszona o powierzchnię gruntu przeznaczonego na nowe drogi dojazdowe.
Osoby, które otrzymały nowe działki są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłaty zwanej adiacencką w wysokości do 50% wzrostu wartości nieruchomości.
Stawkę procentową tej opłaty gmina ustala w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.
Aby ustalić termin i sposób wniesienia opłaty adiacenckiej wójt gminy, lub burmistrz czy
prezydent miasta spisuje z osobami zainteresowanymi protokół uzgodnień.
Jeśli nie dojdzie do ugody pomiędzy gminą a właścicielami nieruchomości o terminie i sposobie zapłaty rozstrzyga rada gminy , podejmując uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości . Wartość nieruchomości przed i po scaleniu określa rzeczoznawca majątkowy ,na podstawie operatu szacunkowego.

Po drugie:
-z opłatami adiacenkimi mamy też do czynienia, gdy wzrasta wartość nieruchomości z uwagi na budowę urządzeń infrastruktury technicznej w sąsiedztwie tej nieruchomości.
Może to być budowa lub modernizacja istniejącej drogi,wybudowanie naziemnych lub podziemnych
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych umożliwiających podłączenie nieruchomości do w/w mediów.
W terminie 3 lat od wybudowania tych urządzeń urząd gminy może ustalić taka opłatę w drodze decyzji administracyjnej.
Wysokość opłaty tak jak poprzednio jest uzależniona od wzrostu wartości nieruchomości i nie może byc wyższa od 50% róznicy wartości przed i po
wybudowaniu urządzeń.
Stawka procentowa opłaty jest ustalana przez Radę Gminy - uchwałą.
Wartość nieruchomości przed i po budowie urządzeń infrastrukturyokreśla rzeczoznawca majątkowy.
Właściciel nieruchomości może wnioskować o rozłożenie opłaty na raty roczne ( do 10 lat), warunki rozłożenia na raty ustala się w decyzji.
Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza sie wartość świadczeń wniesionych przez właściciela w gotówce lub w naturze na rzecz budowy urządzeń.

Po trzecie:
-opłatę adiacenką , będziemy zmuszeni uiśić, gdy na wniosek własciciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zostaje dokonany jej podział na części
i w wyniku tego podziału wzrasta jej wartość.
Podobnie jak poprzednio zmianę wartości nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy.
Aby tak sie stało Rada Gminy, powinna podjąć stosowną uchwałę, w której określi stawkę procentową opłaty adiacenckiej. Nie może ona być większa niż 50%
różnicy wartości nieruchomości, przed i po podziale.
Ustalenie tej opłaty odbywa sie w drodze decyzji wydanej przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta. Decyzja taka może być wydana w przeciągu trzech lat
od dnia w którym decyzja lub orzeczenie o podziale nieruchomości stały sie prawomocne.
Ważne jest to że opłata nie obowiązuje jeśli podział nieruchomości nastąpił niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego , a więc m. in.wtedy gdy:
-dokonujemy podziału w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej
dwoma budynkami,( na podstawie pozwolenia na budowę)
-wydzielamy działki z budynkiem wzniesionym przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
-wydzielamy działki, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
-wydzielamy część nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji drogi krajowej
- wydzielamy działki na terenach zamkniętych ( np. tereny wojskowe).

opracowano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r.w sprawie wykonania przepisów dotyczących
scalania i podziału nieruchomości.


Adres email:

Hasło:

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Cena:
od do
Miasto:
Dodaj swoje ogłoszenie za darmo
Wprowadź swoje miasto:

Jakiej ceny oczekujesz ?

strona główna | katalog ogłoszeń | wyszukiwarka | agencje nieruchomości | artykuły i porady | forum | ubezpieczenia i kredyty